Jandy Nelson

Jandy Nelson

Yuko Tsushima

Yuko Tsushima

Vivek Shanbhag

Vivek Shanbhag

Timothy Ferriss

Timothy Ferriss

Tennessee Williams

Tennessee Williams

Taeko Kono

Taeko Kono

Sylvia Plath

Sylvia Plath

Sun Tzu

Sun Tzu

Sayaka Murata

Sayaka Murata

Ruskin Bond

Ruskin Bond

Rudyard Kipling

Rudyard Kipling

Ritiqa Pachauri

Ritiqa Pachauri